2010-09-28

Stoppa utsorteringen!

Från Ja till livets nyhetsmail
"Öppet brev till landets 349 riksdagsledamöter

Människans absoluta värde undergrävs och hotas allt oftare. I Danmark har läkare kallat de kraftigt sjunkande födelsetalen för barn med downs syndrom för ”succé” och den utökade användningen av fosterdiagnostik skrämmer allt fler.
När nya, genetiska tester nu möjliggör utsortering av ofödda med en annorlunda kromosomuppsättning, eller med ökad risk för att få genetiskt betingade sjukdomar senare i livet är det av största vikt att landets riksdagsledamöter dels har kunskap om utvecklingen och dels tar avstånd från fosterdiagnostik, då den används i abortselektivt syfte.
Ja till Livet ser alla människors liv som lika värdefulla och är starkt kritiskt till användning av fosterdiagnostik i syfte att minska antalet födslar för barn med downs syndrom eller med olika funktionshinder.
Ja till Livet begär att landets nyvalda riksdagsledamöter, oavsett parti, tar avstånd från den utsortering på grund av funktionshinder som nu sker i Sverige och som riskerar att öka i takt med nya fosterdiagnostik-metoder."

2010-09-27

Religionsförvanskning i Guds Hus

Från SEA:s nyhetsbrev (Svenska Evangeliska Alliansen)
Planerna på ett Guds Hus i Nacka har väckt uppmärksamhet i veckan. Det handlar om Nacka församling i Svenska kyrkan, S:t Konrads katolska församling i Nacka samt Muslimernas förening i Fisksätra som vill bygga en moské och en kyrka sida vid sida, förenade med en gemensam foajé.

Biskop Bengt Wadensjö, drivande i projektet, skriver i SvD:

"Ett Guds hus är en yttre manifestation av den gemensamma tron att Gud är En. Därför vill de tre församlingarna samla de stora religiösa samfunden i Fisksätra i en gemensam praktisk och ideologisk samverkan i ett gemensamt hus. De vill skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra och genom dialog använda tron på Gud som instrument för att skapa fred.

Vart och ett av samfunden driver sin egen religiösa verksamhet i de egna gudstjänstlokalerna och övriga kulturella och sociala verksamheter i både de egna och de gemensamma lokalerna … Det vill ge ökade möjligheter för människor med olika religiösa traditioner att mötas, bidra till en fortsatt positiv utveckling i Fisksätra samt visa att religionen är en enande kraft i lokalsamhället."

Det finns mycket positivt att säga om ett sådant projekt.

I vårt mångkulturella samhälle finns ett stort behov av att människor med olika bakgrund och olika tro lära känna varandra. Vi behöver sticka hål på fördomar och rädsla, som idag frodas på många håll. Dialog, relationer och förtroende människor emellan är förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Att mötas i samma hus och ha en gemensam foajé kan vara ett sätt till bättre kontakt; byggnader och lokaler är ju heller inget avgörande för den som är kristen.

Innehållsmässigt är det också så att kristendom och islam har mycket gemensamt. Muhammed övergav sin samtids polyteistiska tro för tron på den enda Guden, som judar och kristna trodde på. Gudsbilden är därför på flera grundläggande områden densamma - samtidigt som den också skiljer sig åt på avgörande områden (är Guds väsen en absolut enhet eller är den ende Guden en mångfald i sig själv av Fader, Son och Ande?).

Men det finns också stora problem med projektet Guds Hus. Min största invändning är att det inte görs någon distinktion mellan gudsbild och gudsgemenskap. Enligt kristen tro kan en människa ha rätt bild av Gud utan att ha gemenskap med Gud.

Wadensjö skriver: "Projektet syftar inte till religionsblandning och inte till mission bland varandras medlemmar." Logiken i detta är att kristen mission inte behövs bland muslimer, därför att muslimer redan har gemenskap med Gud. Detta strider mot hela grundperspektivet i Nya testamentet.

Jesus hävdar återkommande att han är människans enda möjlighet att få gemenskap med Gud; ingen kommer till Fadern utom genom honom. I Matt 11:27 säger Jesus: "...ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för."

Paulus hävdar återkommande att evangeliet är till först och främst för judarna - som redan hade rätt bild av Gud som den ende Guden! I Rom 1:16-17 skriver han: "Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud..."

Alla människor, oavsett vilken bild av Gud man har, behöver evangeliet om Jesus och den rättfärdighet från Gud som där erbjuds. Den kristna kyrkans kallelse är därför mission, utan undantag. Judarna är inget undantag, muslimerna är inget undantag, nominella kyrkomedlemmar är inget undantag, moraliska eller omoraliska, religiösa eller sekulära … alla har vi skyldigheter mot. Som Paulus uttrycker det: "Greker och barbarer, lärda och olärda — alla har jag skyldigheter mot. Därav min iver att förkunna evangeliet..." (Rom 1:14-15).

Jag håller med Wadensjö om att projektet i Nacka inte är religionsblandning; jag menar att det uttryck
er religionsförvanskning. Det förnekar Jesus unika identitet och position som världens ende Frälsare.

Vi kristna i Sverige behöver mer av
Paulus övertygelse om sanningen i evangeliet, nödvändigheten av att emot det  och ivern att dela det med andra.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen

2010-09-20

Frälsningsarméns ledare skriver öppet brev till regeringen


"Å Frälsningsarmén i Sveriges vägnar lyckönskar jag er till framgång i riksdagsvalet!

När ni nu i en ny regering kommer att uppta ledarskapet för vårt land vill vi också försäkra er om våra förböner.
Vi ber er om att regera på ett sätt som tillförsäkrar skäliga levnadsvillkor för de allra mest utsatta människorna i vårt land, de grupper som är marginaliserade och i synnerhet att ta tillvara barnens rättigheter.

Vi uppmanar er att sätta barnens välfärd som högsta prioritet och att göra allt som står i er makt att minimera barnfattigdomen i vårt land.


Detta kräver beslutsamhet och fasthet av såväl den regering som ska leda nationen som av dess medborgare.
Vi erbjuder vårt fasta stöd i varje initiativ som förbättrar säkerhet och levnadsvillkor för de människor som vi betjänar och vi tänker särskilt på

– de fattiga, nysvenskar, dysfunktionella familjer, offer för sexuell människohandel, de arbetslösa, långtidssjuka, människor som lever med beroendeproblematik och dess familjer, ungdom i riskzon, de äldre och de hemlösa.

Tillsammans med andra frivilligorganisationer och kyrkor är det en glädje för oss att fortsätta i god samverkan för att med en enad front samarbeta med er regering i att minimera effekterna av arbetslöshet, fattigdom, missbruksberoende, hemlöshet samt att förebygga brottslighet.
Varje medborgare, och i synnerhet ungdomarna i vårt land, förtjänar att ha möjlighet till ett meningsfullt arbete. Regeringens kloka ekonomiska kontroll och stimulansåtgärder är bärande pelare i syfte att skapa arbetsmöjligheter.

Frälsningsarmén har, liksom ni, tagit ställning för att betjäna människors behov. Vår förhoppning och önskan är därför att ni ska kunna samarbeta med oss, i det arbete som är till gagn för de människor som är i största behov av våra insatser.

Ni har våra allra högsta förväntningar, men också våra förböner!


Victor Poke, kommendör Ledare för Frälsningsarmén
i Sverige"


Läs också Dagen: Frälsningsarmén lyckönskar regeringen

2010-09-11

”Fel att bunta ihop människor som ateister eller muslimer”

"Religionsforskare och präst i ny bok: Både Sverigedemokraterna och Humanisterna visar prov på en farlig förenkling i samhällsdebatten. Trots att Sverigedemokraterna och Humanisterna står för helt olika värderingar finns förvånansvärt nog även likheter. Båda tycks vilja införa ett enhetssamhälle. SD:s kärnbudskap riktar sig framför allt mot muslimer. Alla dras över en kam. Men även Humanisterna – som ställer viktiga frågor om religion och politik– visar prov på farlig förenkling. Avsikten är att kritisera religioner och sedvänjor – men Humanisterna riskerar att i praktiken ta avstånd från de nya svenskarna. Det är helt fel att bunta ihop människor som ateister, muslimer, judar eller kristna. Alla sedvänjor och idéer är inte värda respekt – men människor är det, skriver Elisabeth Gerle." Dagens Nyheter

2010-09-04

"Bibelns ord har en kolossal betydelse"

Trelleborgs Allehanda skriver om frälsningssoldaten Sven-Eric Åkerman i Trelleborg i ett personligt reportage (Bilden: Skärmklipp från Trelleborgs Allehanda):
"Livet skiftar och då får man vila i tron, inte lita så mycket på sina känslor, men det är inte alltid man klarar av det.
Sven-Eric Åkerman har upplevt dalar i livet men finner alltid tröst hos Gud.
– Vissa saker gör att man faller, det gjorde jag också, men man får resa sig, säger han."

2010-09-03

Nationellt Nätverk för Väckelsekristendom

Läs mer om Nationellt Nätverk för Väckelsekristendom på www.nnvk.se

2010-09-02

Citat från kyrkans värld

-Sluta klaga på församlingen; om den vore perfekt skulle du själv inte få vara med.

-Jag förstår inte varför en del människor byter församling. Det spelar väl ingen roll vilken kyrka de stannar hemma från


-Varje kväll lämnar jag över mina bekymmer till Herren - Han ska ju i alla fall vara uppe hela natten.


-Om en församling vill ha en bättre pastor, kan de få det genom att be för den de redan har.


-Om en frälsare låter dig vara som du är och där du är, vad har han då frälst dig från?

-Att göra ett misstag är mänskligt, att skylla på andra är ännu mer mänskligt.


-Vi är kallade att vara vittnen - inte åklagare


-En del människor är vänliga, artiga och sympatiska - ända tills du tar deras plats i kyrkan


Citaten kommer från http://www.gospelweb.net/HumorWorks/funnyreligiousquotes.htm