2010-10-23

Rapport från Frälsningsarméns tältläger i Pakistan

Major Raelton Gibbs rapporterar från Pakistan dit han kommit för att hjälpa till med Frälsningsarméns lokala arbete efter flodkatastrofen.
"Runt staden Hyderabad vid floden Indus i södra Pakistan ligger några av de hårdast drabbade områdena. Människor som lämnats tomhänta har tagit sig till storstaden i hopp om att få hjälp. Nära staden Hyderabad ligger området Khuda Ki Basti, som också har blivit känt som Frälsningsarméns tältstad där fler än 3600 människor nu bor."
Läs mer på Frälsningsarméns hemsida.

2010-10-18

2010-10-16

Seger för samvetsfrihet i vården och kristendom i skolan

Från SEA:s nyhetsbrev (Svenska Evangeliska Alliansen):
"Europarådet sa nej till inskränkningar i rätten till samvetsfrihet inom vården. Den parlamentariska församlingen valde alltså, med 56 röster mot 51, att inte stödja den resolution som föreslog att medlemsstaterna skulle införa ett register av
vårdpersonal som av samvetsskäl inte vill delta i aborter. 
Det var den 7 oktober som Europarådet tog ställning mot förslaget som drevs av Carina Hägg (S). Förutom ett åsiktsregister krävde förslaget att "vårdgivare förpliktigas att erbjuda den efterfrågade behandling som en patient lagligt har rätt till" även om detta skulle strida mot vårdgivarens samvete. Vårdgivaren skulle även tvingas att "delta indirekt, under alla omständigheter, i aborter och annan kritisk medicinsk praktik trots moraliska invändningar".
Den resolution som istället antogs av Europarådet slår nu tydligt fast att "ingen person och inget sjukhus eller institution skall tvingas, vara ansvarig för eller på något sätt diskrimineras utifrån en vägran att utföra, hysa, medverka till eller acceptera aborter".
Tidningen Dagen konstaterar att "svensk sjukvårdspersonal nu med stöd av både FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Europarådet ännu starkare kan hävda sin rätt till samvetsklausuler i frågor som rör främst abort och dödshjälp".
Från svenskt håll har främst den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet varit aktiva i att lyfta omröstningen i Europarådet i media. Artiklar har publicerats i Expressen, Dagen och Världen idag. Detta visar att kristen opinionsbildning kan påverka vår tids politiska ställningstaganden.
En annat glädjande besked är regeringens beslut om att kristendomen fortsättningsvis kommer att ha en särställning i religionsundervisningen i grundskolan. Förra året fick Skolverket i uppdrag att ta fram nya kursplaner till samliga ämnen i grundskolan. I förslaget som förkastades av regeringen hade texter om kristendomens betydelse för det svenska samhället tagits bort. Alla världsreligioner skulle därför behandlas lika, enligt Skolverkets förslag.
Skolverkets förslag vållade starka reaktioner när det presenterades i våras. Bland annat uppmanade SEA sina medlemmar att höra av sig till Skolverket. Om myndighetens förslag realiserades riskerades unga människor att göras historielösa. Skolelever skulle inte få någon möjlighet att förstå eller ta ställning till vår egen historia, kultur, musik, konst och litteratur.
Över 700 personer hörde av sig till Skolverket och även utbildningsministern riktade kritik mot förslaget. Jan Björklund påpekade att kristendomen naturligtvis ska ha en särställning i religionsämnet, eftersom den har påverkat så mycket av vår kultur, lagstiftning och samhällsliv. Regeringen beslöt därför på torsdagen den 7 oktober att köra över Skolverkets förslag.
Utbildningsminister Jan Björklund kommenterar beslutet i SvD:
"- Det är självklart att elever ska studera alla världsreligionerna, men det är lika självklart att kristendomen i svensk skola fortsatt ska ha en särställning. Det har varit den totalt dominerande religionen i vårt land, och påverkat vårt levnadssätt på ett helt annat sätt än till exempel hinduismen."
Även om regeringens beslut har stött på viss kritik från oppositionen, en del ledarsidor och organisationen Humanisterna, finns det ändå ett brett stöd för att behålla kristendomens ställning i religionsundervisningen. Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund skriver bland annat i SvD:
"Som företrädare för landets lärare vill jag gärna understryka det inte handlar om att den kristna religionen är bättre, utan att det beror på det stora inflytande som särskilt kristendomen har haft i vårt land och i vår del av världen.

Vi kan exempelvis inte besöka ett konstmuseum och förstå konstverken om vi inte förstår den bibliska historien och de religiösa symbolerna. Vi måste ha en kunskap om kontexten för att rätt förstå delarna. Den som går i Sixtinska kapellet i Rom måste ha en förtrogenhet med kristendomen för att förstå vad han eller hon ser. På samma sätt som när vi går in i en kyrka i Sverige någorlunda ska kunna tolka och förstå bilderna och utsmyckningen krävs det en kunskap i den kristna läran.
 Detsamma gäller för att kunna förstå litteraturen. Ett exempel finns för den som läser August Strindbers omstridda och uppmärksammades självbiografiska roman "Tjänstekvinnans son", vars titel anspelar på Första Moseboken 21:9 och 21:10."
Stödet för både samvetsfrihet i vården och kristendomens ställning i religionsundervisningen visar att kristnas opinionsbildning gör skillnad. Tillsammans förändrar vi Sverige!"
 
STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen
Du kan prenumera konstandsfritt på SEA:s nyhetsbrev på www.sea.nu.
 

2010-10-14

"Det är så underligt att det måste vara Gud"

Från den norska sidan - Jostein Nielsen skriver sin blogg:
"…var det slik Noah tenkte?
Jeg vet ikke, men jeg har møtt mange mennesker i min samtid som tenker slik. Langt på vei kan logikken bære troen, men før eller siden kommer det et punkt hvor de to skifter plass. Det er først når jeg kommer til punktet hvor troen må bære logikken at det blir åpenbart hva troen er verd. Da handler det ikke lenger om intellekt eller følelser, men om lydighet mot en overbevisning født av Gud."

2010-10-13

Ta avstånd från medioker lagomkristendom

Stefan Swärd skriver i sin blogg att han är trött på medioker lagomkristendom.
"Många gånger är jag ganska trött på den variant av medioker lagom-kristendom som råder i Sverige. Att vara kristen lite lagom, att förvanska det radikala evangeliet till en kulturanpassad socialliberal kristendom som inte stöter någon men inte heller attraherar och utmanar särskilt många.
I Lukas 9 läser vi om när Jesus sände ut de tolv lärjungarna. Han gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. Lagom-kristendomen tror inte på onda andar, lagom-kristendomen botar inte sjuka, och går inte heller ut och predikar Guds rike bland vanligt folk utan administrerar verksamheten i trygga interna kyrkmiljöer."
Läs mer på Stefan Swärds blogg och följ även kommentarerna på inlägget.

2010-10-12

Kristendomens roll i samhället

Kristiandstadsbladet har tagit in en artikel om Kristendomens roll i samhället. Här följer artikeln i sin helhet, hämtad från Claphaminstitutets hemsida.

Tänk om diskussioner och larmrapporter kring hälso- och miljörisker eller klimathot förbjöds i avsaknad av säkra bevis. Ett sådant samhälle skulle knappast utvecklas i positiv riktning.  Trots detta hörs ibland röster från en del humanister att kristendomen, liksom andra religioner, inte bör ges offentligt utrymme. Men kristendomens agenda är just en larmrapport om människans förhållande till Gud, och att det finns en väg, Jesus Kristus, att få det upprättat. Som kristna anser vi att det finns goda förnuftsmässiga skäl att tro på detta budskap. Ingen människa kan dock bevisa att hans livsåskådning är sann med logiska argument. Inte heller vi, eftersom kristen tro ytterst bygger på en uppenbarelse. Ska avsaknaden av absoluta bevis vara ett skäl till att tron inte ges offentligt utrymme?

Nej, religionen måste ges en offentlig roll, men vilken? För att besvara denna fråga är det viktigt att skilja mellan statens och samhällets relation till religion. Ingen religion kan ha anspråk att styra en statsbildning i den meningen att stat och religion sammanvävs så att människor tvingas anamma eller förhindras att överge en viss trosuppfattning. Men det betyder inte att lagstiftning inte är trosrelaterad.  Ytterst vilar varje statsbildning på en värdegrund, som baseras på trosuppfattningar, såsom ateism eller kristendom. I ett demokratiskt samhälle är det medborgarna som tillsammans bestämmer värdegrunden.

En kristen värdegrund motsäger på intet sätt religionens frihet från staten, eftersom de grundläggande kristna moraliska värderingarna kan härröras från gyllene regeln att behandla andra människor såsom man själv vill bli behandlad. Kristendomen utgår från att objektiva moraliska värden existerar och att Gud hos alla människor har lagt ner en uppfattning om rätt och fel. Det är därför möjligt att verka för en värdegrund baserad på, enligt vår mening, kristna värderingar, oavsett om man anser att dessa är givna av Gud eller ej.  Även personer som inte tror på objektiva moraliska värden måste ju definiera etiska normer för att ett samhälle ska fungera.
Visserligen har religioner ofta bidragit till konflikter runt om i världen. Men just därför är värdegrunden så viktig, så att övergrepp i religionens namn hanteras inom ramen för en lagstiftning som inrymmer respekt för andra människors åsiktsfrihet. Att eliminera religionen från den offentliga arenan är knappast en lösning. Tvärtom, samhällsystem baserade på ateistiska filosofier har under 1900-talet varit genomsyrade av kontrollbehov och bidragit till stora förbrytelser mot mänskligheten.

I ett samhälle där religionen förpassas till den privata sfären sätter i praktiken ett ateistiskt synsätt dagordningen. Vi anser i stället att en troendes uppfattning, liksom alla andras i ett demokratiskt samhälle, bör bli bemött med argument och inte, som ofta sker, diskvalificeras eftersom den kommer från en troende person, speciellt om man beaktar vad som står på spel. Om kristendomen är sann är den mycket mer än ett privat behov av tröst och meditation. Nej, i så fall har vårt gensvar till dess budskap även konsekvenser efter döden.

Därför kan ingen kräva hörandefrihet från religiösa budskap, så länge frihet finns att stänga av teven, avlägsna sig från det offentliga mötet osv. Annars kan mitt krav på hörandefrihet leda till att andra människor inte nås av ett budskap som skulle ha haft stor betydelse för dem, alltså ett handlande som strider mot den gyllene regeln.

Ola Hössjer, professor i matematisk statistik
Anna Sophia Bonde, präst i Svenska kyrkan, frilansskribent
Magnus Göransson, barn- och ungdomsläkare
Ivar Gustafsson, docent i matematik
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

2010-10-10

Valnyheten media missade

Nasrin Mosavi Sjögren skriver i Världen idag:   "Det har varit en intensiv valrörelse i år. Både före och efter valet har tonläget ofta varit hårt och dömande. Mycket har handlat om skillnaderna blocken emellan. Efter valet har tonvikten legat på Sverigedemokraternas inträde i riksdagen och vad det innebär för Sverige.
Mitt i allt detta har en annan uppseendeväckande händelse förbigåtts med nästintill total tystnad i medierna. Sedan den 19 september 2010 har Sverige fått en radikal islamist i landets högsta beslutande församling. Han heter Abdirisak Waberi och sitter på ett moderatmandat från Göteborg. Utöver sitt färska riksdagsuppdrag är han även ordförande i Islamiska förbundet i Sverige samt Sveriges islamiska skolor. På det tillkommer uppdraget som rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Det är alltså fråga om en man med viktiga uppdrag och ett stort inflytande.
Vad tycker då denne Waberi? Enligt en intervju som tidningen Ottar gjorde med honom i juni 2006 framkommer en hel del djupt oroande åsikter. Där redogör Waberi för sin syn på hur människor ska leva. Bland annat får vi veta att män har rätt att ha upp till fyra fruar. Kvinnor däremot, får endast ha en make. Att muslimska män får gifta sig med vem de vill, medan muslimska kvinnor endast får gifta sig med muslimska män. Och att en man har rätt att slå sin hustru som tillrättavisning. Men där försöker han lugna oss genom att säga att detta endast får ske först efter att mannen har pratat med hustrun samt slutat ha sex med henne. För egen del känner jag mig knappast lättad av vare sig det tillägget eller hans åsikter i övrigt. Som att kvinnor endast bör visa händer och ansikte offentligt. På sin höjd. För sin egen säkerhet. Mannen har ju starkare sexdrift än kvinnan, enligt Waberi.
Detta är bara ett urval av vår nye riksdagsledamots åsikter. Alltsammans är grundat i Koranen. Den anser han vara oföränderlig och sann in i minsta bokstav, som den rättrådige muslim han är. Det hela understryks ytterligare av Waberis deltagande i SVT-dokumentären ”Slaget om muslimerna”. Där uttrycker han tydligt att han ser ett islamiskt samhälle som idealet och själv gärna skulle bo i en sådan stat. Det är för mig obegripligt hur Moderaterna kan låta sig representeras av en person med Waberis ståndpunkter. Detta finner jag oerhört oroande och upprörande."

2010-09-28

Stoppa utsorteringen!

Från Ja till livets nyhetsmail
"Öppet brev till landets 349 riksdagsledamöter

Människans absoluta värde undergrävs och hotas allt oftare. I Danmark har läkare kallat de kraftigt sjunkande födelsetalen för barn med downs syndrom för ”succé” och den utökade användningen av fosterdiagnostik skrämmer allt fler.
När nya, genetiska tester nu möjliggör utsortering av ofödda med en annorlunda kromosomuppsättning, eller med ökad risk för att få genetiskt betingade sjukdomar senare i livet är det av största vikt att landets riksdagsledamöter dels har kunskap om utvecklingen och dels tar avstånd från fosterdiagnostik, då den används i abortselektivt syfte.
Ja till Livet ser alla människors liv som lika värdefulla och är starkt kritiskt till användning av fosterdiagnostik i syfte att minska antalet födslar för barn med downs syndrom eller med olika funktionshinder.
Ja till Livet begär att landets nyvalda riksdagsledamöter, oavsett parti, tar avstånd från den utsortering på grund av funktionshinder som nu sker i Sverige och som riskerar att öka i takt med nya fosterdiagnostik-metoder."

2010-09-27

Religionsförvanskning i Guds Hus

Från SEA:s nyhetsbrev (Svenska Evangeliska Alliansen)
Planerna på ett Guds Hus i Nacka har väckt uppmärksamhet i veckan. Det handlar om Nacka församling i Svenska kyrkan, S:t Konrads katolska församling i Nacka samt Muslimernas förening i Fisksätra som vill bygga en moské och en kyrka sida vid sida, förenade med en gemensam foajé.

Biskop Bengt Wadensjö, drivande i projektet, skriver i SvD:

"Ett Guds hus är en yttre manifestation av den gemensamma tron att Gud är En. Därför vill de tre församlingarna samla de stora religiösa samfunden i Fisksätra i en gemensam praktisk och ideologisk samverkan i ett gemensamt hus. De vill skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra och genom dialog använda tron på Gud som instrument för att skapa fred.

Vart och ett av samfunden driver sin egen religiösa verksamhet i de egna gudstjänstlokalerna och övriga kulturella och sociala verksamheter i både de egna och de gemensamma lokalerna … Det vill ge ökade möjligheter för människor med olika religiösa traditioner att mötas, bidra till en fortsatt positiv utveckling i Fisksätra samt visa att religionen är en enande kraft i lokalsamhället."

Det finns mycket positivt att säga om ett sådant projekt.

I vårt mångkulturella samhälle finns ett stort behov av att människor med olika bakgrund och olika tro lära känna varandra. Vi behöver sticka hål på fördomar och rädsla, som idag frodas på många håll. Dialog, relationer och förtroende människor emellan är förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Att mötas i samma hus och ha en gemensam foajé kan vara ett sätt till bättre kontakt; byggnader och lokaler är ju heller inget avgörande för den som är kristen.

Innehållsmässigt är det också så att kristendom och islam har mycket gemensamt. Muhammed övergav sin samtids polyteistiska tro för tron på den enda Guden, som judar och kristna trodde på. Gudsbilden är därför på flera grundläggande områden densamma - samtidigt som den också skiljer sig åt på avgörande områden (är Guds väsen en absolut enhet eller är den ende Guden en mångfald i sig själv av Fader, Son och Ande?).

Men det finns också stora problem med projektet Guds Hus. Min största invändning är att det inte görs någon distinktion mellan gudsbild och gudsgemenskap. Enligt kristen tro kan en människa ha rätt bild av Gud utan att ha gemenskap med Gud.

Wadensjö skriver: "Projektet syftar inte till religionsblandning och inte till mission bland varandras medlemmar." Logiken i detta är att kristen mission inte behövs bland muslimer, därför att muslimer redan har gemenskap med Gud. Detta strider mot hela grundperspektivet i Nya testamentet.

Jesus hävdar återkommande att han är människans enda möjlighet att få gemenskap med Gud; ingen kommer till Fadern utom genom honom. I Matt 11:27 säger Jesus: "...ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för."

Paulus hävdar återkommande att evangeliet är till först och främst för judarna - som redan hade rätt bild av Gud som den ende Guden! I Rom 1:16-17 skriver han: "Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud..."

Alla människor, oavsett vilken bild av Gud man har, behöver evangeliet om Jesus och den rättfärdighet från Gud som där erbjuds. Den kristna kyrkans kallelse är därför mission, utan undantag. Judarna är inget undantag, muslimerna är inget undantag, nominella kyrkomedlemmar är inget undantag, moraliska eller omoraliska, religiösa eller sekulära … alla har vi skyldigheter mot. Som Paulus uttrycker det: "Greker och barbarer, lärda och olärda — alla har jag skyldigheter mot. Därav min iver att förkunna evangeliet..." (Rom 1:14-15).

Jag håller med Wadensjö om att projektet i Nacka inte är religionsblandning; jag menar att det uttryck
er religionsförvanskning. Det förnekar Jesus unika identitet och position som världens ende Frälsare.

Vi kristna i Sverige behöver mer av
Paulus övertygelse om sanningen i evangeliet, nödvändigheten av att emot det  och ivern att dela det med andra.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen

2010-09-20

Frälsningsarméns ledare skriver öppet brev till regeringen


"Å Frälsningsarmén i Sveriges vägnar lyckönskar jag er till framgång i riksdagsvalet!

När ni nu i en ny regering kommer att uppta ledarskapet för vårt land vill vi också försäkra er om våra förböner.
Vi ber er om att regera på ett sätt som tillförsäkrar skäliga levnadsvillkor för de allra mest utsatta människorna i vårt land, de grupper som är marginaliserade och i synnerhet att ta tillvara barnens rättigheter.

Vi uppmanar er att sätta barnens välfärd som högsta prioritet och att göra allt som står i er makt att minimera barnfattigdomen i vårt land.


Detta kräver beslutsamhet och fasthet av såväl den regering som ska leda nationen som av dess medborgare.
Vi erbjuder vårt fasta stöd i varje initiativ som förbättrar säkerhet och levnadsvillkor för de människor som vi betjänar och vi tänker särskilt på

– de fattiga, nysvenskar, dysfunktionella familjer, offer för sexuell människohandel, de arbetslösa, långtidssjuka, människor som lever med beroendeproblematik och dess familjer, ungdom i riskzon, de äldre och de hemlösa.

Tillsammans med andra frivilligorganisationer och kyrkor är det en glädje för oss att fortsätta i god samverkan för att med en enad front samarbeta med er regering i att minimera effekterna av arbetslöshet, fattigdom, missbruksberoende, hemlöshet samt att förebygga brottslighet.
Varje medborgare, och i synnerhet ungdomarna i vårt land, förtjänar att ha möjlighet till ett meningsfullt arbete. Regeringens kloka ekonomiska kontroll och stimulansåtgärder är bärande pelare i syfte att skapa arbetsmöjligheter.

Frälsningsarmén har, liksom ni, tagit ställning för att betjäna människors behov. Vår förhoppning och önskan är därför att ni ska kunna samarbeta med oss, i det arbete som är till gagn för de människor som är i största behov av våra insatser.

Ni har våra allra högsta förväntningar, men också våra förböner!


Victor Poke, kommendör Ledare för Frälsningsarmén
i Sverige"


Läs också Dagen: Frälsningsarmén lyckönskar regeringen

2010-09-11

”Fel att bunta ihop människor som ateister eller muslimer”

"Religionsforskare och präst i ny bok: Både Sverigedemokraterna och Humanisterna visar prov på en farlig förenkling i samhällsdebatten. Trots att Sverigedemokraterna och Humanisterna står för helt olika värderingar finns förvånansvärt nog även likheter. Båda tycks vilja införa ett enhetssamhälle. SD:s kärnbudskap riktar sig framför allt mot muslimer. Alla dras över en kam. Men även Humanisterna – som ställer viktiga frågor om religion och politik– visar prov på farlig förenkling. Avsikten är att kritisera religioner och sedvänjor – men Humanisterna riskerar att i praktiken ta avstånd från de nya svenskarna. Det är helt fel att bunta ihop människor som ateister, muslimer, judar eller kristna. Alla sedvänjor och idéer är inte värda respekt – men människor är det, skriver Elisabeth Gerle." Dagens Nyheter

2010-09-04

"Bibelns ord har en kolossal betydelse"

Trelleborgs Allehanda skriver om frälsningssoldaten Sven-Eric Åkerman i Trelleborg i ett personligt reportage (Bilden: Skärmklipp från Trelleborgs Allehanda):
"Livet skiftar och då får man vila i tron, inte lita så mycket på sina känslor, men det är inte alltid man klarar av det.
Sven-Eric Åkerman har upplevt dalar i livet men finner alltid tröst hos Gud.
– Vissa saker gör att man faller, det gjorde jag också, men man får resa sig, säger han."

2010-09-03

Nationellt Nätverk för Väckelsekristendom

Läs mer om Nationellt Nätverk för Väckelsekristendom på www.nnvk.se

2010-09-02

Citat från kyrkans värld

-Sluta klaga på församlingen; om den vore perfekt skulle du själv inte få vara med.

-Jag förstår inte varför en del människor byter församling. Det spelar väl ingen roll vilken kyrka de stannar hemma från


-Varje kväll lämnar jag över mina bekymmer till Herren - Han ska ju i alla fall vara uppe hela natten.


-Om en församling vill ha en bättre pastor, kan de få det genom att be för den de redan har.


-Om en frälsare låter dig vara som du är och där du är, vad har han då frälst dig från?

-Att göra ett misstag är mänskligt, att skylla på andra är ännu mer mänskligt.


-Vi är kallade att vara vittnen - inte åklagare


-En del människor är vänliga, artiga och sympatiska - ända tills du tar deras plats i kyrkan


Citaten kommer från http://www.gospelweb.net/HumorWorks/funnyreligiousquotes.htm

2010-08-28

”Vinden blåser fortfarande, elden brinner än”

Världen idag. rapporterar från Världspingstkonferensen:  "Pingströrelsen är större och starkare än någonsin förut, men har samtidigt stora utmaningar framför sig. Och kanske just därför har undervisningen kretsat kring pingströrelsens rötter med betoning på att leva nära den helige Ande." 

Läs också: Kyrkorna saknar andlig kraft 
Rapporter från Dagen:
- Bonnkes budskap: Evangelisera mera
- Lyssna när Anden blåser

2010-08-27

Aftonbladet försöker skrämma till tystnad

Igår var Aftonbladet upprörda över MRO och deras protester mot abort. Anledning till upprördheten? MRO använder bilder för att synliggöra vad en abort är. Tidningen lät till och med krönikören Terri Herrera, under rubriken "Bussa ett gäng graffitikonstnärer på dem", uppmana till skadegörelse.

Detta är problematiskt.

För det första är det allvarligt när media - som borde vara yttrandefrihetens främsta försvarare - används för att försöka skrämma människor till tystnad.

För det andra är tidningen så uppenbart inkonsekvent. För bara ett par veckor sedan var larmen om vanvård av minkar en stor nyhet. Aftonbladet lade då utan att tveka ut vidriga bilder som påstods visa hur illa minkarna behandlas. I fallet med minkar var det alltså inget problem att använda bilder; varför är det plötsligt problematiskt att använda bilder för att visa hur ofödda människor behandlas?

Läs mer på Samvetsbloggen

Mr. Bean på sjukhuset

Rapport från Pakistan

Frälsningsarméns kapten Washington Daniel är i Peshawar för att få en överblick över situationen. I samarbete med myndigheterna planläggs nu den mest ändamålsenliga insatsen som går under dessa svåra förhållanden.
-Människorna här har svårt att hålla modet uppe, rapporterar Daniel vidare. De flesta husen ligger i ruiner, i andra står vattnet ett par meter upp från marken. Folk letar därför desperat efter skydd för sig och de sina. Stanken från vattnet är fruktansvärd. Människolik och döda djur sitter fast i gyttjan på marken.
- För att säkerställa att hjälpen sprids på bästa sätt har Frälsningsarmén och andra organisationer fått listor över familjer som är i akut nöd.
Läs mer på Frälsningsarméns hemsida
Läs fler rapporter på den engelska sidan

2010-08-25

Den nya etiken är inte ny för kristendomen

Förra året kom en intressant bok med titeln ”Tillsammans” ut, en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat. Den är skriven av Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Boken reflekterar över gammal och ny moral och etik. Här följer några utdrag ur boken:

”Våra moraluppfattningar är präglade av förhållanden som rådde för länge sedan…. Fram till förra århundradet levde större delen av mänskligheten i små samhällen. När människor betedde sig illa … fanns det andra som blev påtagligt drabbade och som lätt kunde ta reda på vem som låg bakom. Därmed blev moralen personlig och viljan att hålla sig inom dess råmärken underblåstes av risken för vedergällning, till exempel i form av social utfrysning.
Idag samspelar vi med många fler personer och på många fler sätt. Samtidigt är denna interaktion mer indirekt och opersonlig. Även om konsekvenserna av vad vi tillsammans gör i allra högsta grad är påtagliga så är våra individuella bidrag rätt betydelselösa. … Så medan den moral vi ärvt är personlig, så har problemen blivit opersonliga. … Vad vi måste reflektera över är om de moraluppfattningar vi ärvt verkligen är adekvata i den situation vi nu står inför”.

Tersman har rätt i att den nya moralen och etiken gör livet mycket mer komplext. En etik som tar hänsyn till framtida generationer innebär nya utmaningar. Hur ska vi väga våra intressen idag gentemot framtida generationers? Vad kan vi egentligen veta om hur världen ser ut i framtiden och vad framtida generationer värderar? Vi möter nya krav att leva miljösmart, att göra så lite avtryck i naturen som möjligt. Våra handlingar och vår livsstil får vida konsekvenser i ett globalt perspektiv. Egentligen inser jag att det är oförsvarbart att skövla regnskogen – jordens lungor, men vad kan jag göra för att förhindra det? Ofta är vi inte medvetna om det vi kollektivt gör oss skyldiga till. Man kan inte kräva att vi som icke-experter ska förstå hur vår ekonomiska världsordning drabbar de fattiga länderna. För folkmord och andra brott mot mänskligheten känner vi inte personlig skuld men det är ändå lätt att få en känsla av kollektiv skuld.

För kristendomen är denna ”nya” etik och det globala perspektivet inte något nytt.

Bibeltexter som ” Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den…” (Psalm  24), ”Ty så älskade Gud hela världen …” (Johannes evangelium, kapitel 3)  och ”Han är försoningen för våra synder, ja inte bara våra, utan hela världens” (första Johannes brev, kapitel 2 ) är grundläggande för kristen tro. Kristendomen har alltid hävdat att vi människor har ett totalt ansvar inte bara för individen utan även för skapelsen och mänskligheten som sådan, ett globalt samhälleligt ansvar. Detta ansvar går tillbaka ända till första Mosebokens första kapitel där människan får uppdraget att ”bruka, vårda och förvalta skapelsen” och att ”ta vara på sin broder”.

Visst har förfärliga saker utförts i kristendomens och trons namn, men man kan inte beskylla kristna för att vara likgiltiga. Man bryr sig och engagerar sig. Kristna har genom hela historien engagerat sig mot förtryck och orättvisor, för de fattiga, sjuka och lidande. Man har gjort detta utifrån bibelns etik och moral, som väl rimmar med den ”nya etik och moral” som professor Tersman efterfrågar. Dessutom kan kristendomen erbjuda ett sätt att hantera vår känsla av ofullkomlighet när det gäller att leva upp till de krav som den nya moralen och etiken ställer. Detta genom de klassiska kristna begreppen: förlåtelse, nåd, förtröstan och hopp.

Ivar Gustafsson, Docent i matematik
Maare Tamm, Fil.dr. i psykologi
Maria Roginskaya, Docent i matematik
Stefan Holmström, Missionsföreståndare EFS
Ola Hössjer, Professor i matematisk statistik
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet
 Artikeln är från Claphaminstitutets hemsida. Den var även publicerad i Dagen 2010-08-25

2010-08-23

Ännu ett "Bygge"

Daniel Viklund rapporterar på Blod och Eld från konferensen bygget på Gullbrannagården.
"Just hemkommen från "Bygget" i Halmstad!
Den slagkraftiga och växande kåren i Halmstad bjöd in till denna inspirerande och viktiga konferens också i år.
Lovsång och bön, underbar och stark gemenskap på många plan!
Hans Weichbrot talade om Paulus nycklar till ett segrande liv på ett härligt och humoristiskt sätt men med ett oerhört radikalt och konkret allvar som betonade helgelse och renhet på mycket "frälsningsarménära" sätt. Underbart!
Jag upplevde mig ledd att tala om "sann salvationism - frälsningsarmékristendom när den är som bäst", "bärkraften i sann vision" och "att säga ja till kallelsen".
Mötena var starka och efteråt fick jag rapporter om att flera upplevt förvandling och frälsning!
Halleluja! Och ett STORT TACK TILL HALMSTADSKÅREN FÖR DERAS INSATS!!!"

2010-08-19

Golf är kul!

2010-07-09

Kollo för familjer med små marginaler

Sydöstran :  "Utlandsresor, studsmatta och nya leksaker.
Under semestern passar många föräldrar på att skämma bort sina barn lite extra. Till Frälsningsarméns semesterkollo kommer familjer där ekonomin satt sina gränser.

Djupt inne i de Blekingska skogarna i Stora Hammar ligger Metodistkyrkans kapell.
En grön oas med badbrygga, bollplan och massvis med gömställen för busiga barn. Här ordnar Frälsningsarmén för femte året i rad ett semesterkollo för familjer som lever under hårda ekonomiska förhållanden.
– Vi träffar väldigt många förtvivlade föräldrar under året, tyvärr kan bara ett tjugotal erbjudas en plats på lägret, säger Pirkko Ziethén, kårledare i Karlskronas Frälsningsarmé."

2010-07-08

Frikyrkor ger sig in i valrörelsen

Från Sveriges Radio.se:
"På onsdagen presenterades något så ovanligt som ett kyrkornas eget valmanifest under Almedalsveckan på Gotland.
Det är sex olika frikyrkor som gått samman för att försöka lyfta in de existentiella frågorna i valdebatten.
Trots att det är ett valmanifest som helt saknar konkreta politiska förslag, så tycker frikyrkopastor Niklas Piensoho att man ska se det som att kyrkorna nu ger sig in i valrörelsen.
– Det är vad vi vill. Vi vill ge oss in i valrörelsen men inte för ett enskilt politiskt parti utan för att lyfta några viktiga frågor."

2010-07-07

"Bränn inte pengar, vi behöver dem bättre"

Dagen skriver:  "Frälsningsarmén har reagerat kraftfullt på Feministiskt initiativs PR-trick att elda upp 100 000 kronor.
Nu har man svarat med att ställa ut sin "julgryta" med budskapet "Bränn inte pengar, vi behöver dem bättre".
Se intervju med informationschef Bert Åberg.

Sommarpsalmer är inget förtryck

Peter J Olsson skriver i Expressen angående skolavslutningar i kyrkan:
"Någon hänvisade upprört till att en präst tydligen någonstans hade välsignat barnen. Jag kunde förstå att man klagade om han nedkallade förbannelse över de ogudaktiga, men hur man kan ta illa upp av en välsignelse är mer obegripligt. Själv skulle jag bli glad om någon välsignade mig, även om jag inte delade hans religion."

Tacka Gud för ateisterna!

Kyrkans Tidning skriver: 
"Förbundet humanisterna är en tillgång för samtalet om tro och livsåskådning. Ibland förenklar de mer än lovligt, men det får man stå ut med. Tystnad och likgiltighet är ett större problem för kyrkan."
Hej vad det går: Förra veckan ryckte kompositören och riksateisten Björn Ulvaeus ut till de kyrkliga skolavslutningarnas försvar. ”Jag ser fram emot att få höra mina barnbarn sjunga sommarpsalmer i kyrkor många år framöver. Det får ingen ta ifrån mig”, skriver han i Expressen.
Han tycker att psalmerna och kyrkolokalen står för tradition, mystik och förundran. En dag som denna behöver man inte ta ställning till hela Gud-å-Jesus-grejen. Och alla som känner sig kränkta i sin (o)tro av att befinna sig på fel ställe har helt enkelt inte fog för sin uppfattning."

2010-07-02

Kristofobin breder ut sig

Nasrin Mosavi Sjögren skriver i Världen idag:"Det verkar finnas en allmänt utbredd uppfattning om skillnaderna mellan kristna och muslimer. Att svartmåla och smutskasta kyrkan ses ofta som en modig handling riktad uppåt mot makten.
På motsatt vis betraktas minsta kritik mot islam som en feg och klandervärd handling riktad mot en svag grupp som inte kan försvara sig. Huruvida dessa föreställningar överensstämmer med verkligheten, tycks vara av mindre vikt. Hur ska man annars förklara den massiva och skoningslösa kritik som ständigt riktas mot kristna och kyrkan?

Det är nästan rörande att se hur mycket ilsken energi det politiska etablissemanget slösar på en liten kristen minoritet, i ett av världens mest sekulariserade länder. Men det är inte särskilt lätt att ta all denna arga kritik på allvar. För hur kommer det sig att HBTQ-aktivisterna aldrig riktar någon av sina kampanjer mot den starka heteronormativiteten i landets muslimska samfund?
Den homofobi och sexism man tycker sig ana hos kristendomen överträffas stort av samma material inom islam. Det gäller såväl heliga skrifter som seder, bruk och attityder. Trots detta har det mig veterligen aldrig höjts några krav på enkönade vigslar i landets moskéer."

Plats för tro i Europa

Thomas Österberg skriver i Dagen:
"Sekulära stater måste ge utrymme att praktisera kristen tro och andra religioner
Skulle Sverige på sikt kunna tvingas ta bort korset ur flaggan för att det är en kristen symbol? Frågan verkar nästan absurd, men påståendet har väckts. Dagen berättade i går om hur 37 juridikprofessorer från 11 länder har hävdat en sådan möjlig utveckling efter Europadomstolens beslut förra året om att förbjuda krucifix i italienska klassrum. En ny hearing hölls i veckan.
Att diskussionen om Europadomstolens beslut fortfarande är i gång är ett hälsotecken för alla som värnar ett öppet och religiöst pluralistiskt samhälle.Liknande kontroverser har förekommit i Tyskland, Rumänien och Spanien. Här i Sverige anknyter debatten om skolavslutningar i kyrkan till samma rädsla för att konfronteras med religion.
I praktiken skulle det vara näst intill omöjligt att plocka bort allt som kan betecknas som religiösa symboler från offentliga institutioner och samhällsliv. Då får vi sluta ge skolbarnen påsklov, kasta ut adventsstjärnorna till jul, radera delar av den svenska sångskatten, förbjuda halsband med kors och så vidare."

Samvetsfrihet - I have the right to my opinion

Stefan Gustavsson skriver på SEA:s hemsida:
"Sverige är känt för sin samförståndsanda. Vi söker kompromisserna, den minsta gemensamma nämnaren, smörjmedlet som gör att friktionen inte märks … Som nattfjärilar flockas runt en lampa, tenderar vi att gravitera i riktning mot majoritetens uppfattning. På många sätt har detta förhållningssätt tjänat oss väl och skapat ett land med förhållandevis få konflikter och oroshärdar.

Baksidan är att det också skapat ett stort mått av underdånighet gentemot makten och majoriteten. Som folk har vi en lång historia av underordning: vi har underordnat oss kungen, statskyrkan, det statsbärande partiet … Vi saknar i hög grad den attityd som t ex amerikaner tar för självklar: I have the right to my opinion. Jag har rätt till min egen åsikt.

Inte minst gäller detta synen på religion. Från Uppsala mötes beslut 1593 och under 400 år framåt hade vi statskyrka; alla svenska medborgare måste tillhöra Svenska Kyrkan. Mellan 1726 och 1858 gällde dessutom konventikelplakatet som förbjöd alla enskilda religiösa sammankomster utanför statskyrkans kontroll. Det är först från 1 januari 1952 som full religionsfrihet råder i Sverige. Då först kunde svenska medborgare gå ur Svenska kyrkan utan att gå med i något nytt samfund!

Idag är statskyrkan som väl är avskaffad, enhetskulturen på många områden uppbruten och Sverige ett allt mer pluralistiskt samhälle. Men samtidigt finns det starka tendenser att på livsåskådningens område införa en ny enhetskultur, en ny statsreligion: istället för evangelisk-luthersk tro en sekulär livsåskådning som alla förväntas underordna sig."

Läs mer>> 

2010-06-27

Har Gud ett eller två folk?

Mikael Karlendal skriver i sin blogg:
"Mina inlägg om Israel och Guds löften till Israel om ett land har vållat en del diskussion. Och det är bra att tankar får stötas och blötas lite grann. Men jag tror att en del kommentatorer kan ha missat en del poänger i det jag skrev, vilket delvis säkert kan förklaras av min egen otydlighet. Jag gör nu ett nytt försök att säga vad jag egentligen vill ha sagt.
Jag lär inte ut någon två-folks-lära. Jag säger inte att Gud har två folk – Israel och församlingen.Jag lär inte ut att Gud har två frälsningsvägar, en för judar och en för hedningar. Jag lär inte ut att kristna inte får eller ska predika evangelium för judar. Men, jag håller fast vid att Gud fortfarande har en särskild kallelse till det judiska folket som etnisk folkgrupp och att löftet om land till det folket som etnisk folkgrupp fortfarande gäller och ska tolkas bokstavligt."

På jakt efter trohet

Från Hemmets Vän:
"När historien om Sverige år 2010 ska skrivas, någon gång i framtiden, så är det nog en tid av förändring och uppbrott som beskrivs. Ut ur enhetssamhället, in i det mer mångkulturella samhället. Ut ur den isolerade nationalstaten, allt mer in i Europeiska Unionen. Ut ur industrisamhället, in i information- och kommunikationssamhället.
Det var länge sedan hela svenska folket tittade på Hylands Hörna och lyssnade till Barnens brevlåda, istället handlar det om ett myller av budskap och bilder på Facebook, Twitter och YouTube.
Trohet är nog
en värdering som få förknippar med Sverige anno 2010."

Israel har en absolut rätt att försvara sig

Siewert Öholm skriver i Världen idag:
"Dessvärre måste det sägas i klartext. Angreppen på Israel efter den tragiska ”Ship to Gaza-aktionen” saknar varje proportion och är förvillande lika klassisk och mörk antisemitism. Den iranske presidenten har sedan länge fullständigt orerat i uppenbar antisemitism och uppenbart judehat. Observera att ordet är: ”Judehat”. Presidenten riktar sitt hat direkt mot det judiska folket just för att de är judar. Presidenten följer i Hitlers fotspår och överträffar i dag sin läromästare. Inte ens geopolitiska ambitioner, kärnvapenskrammel eller fiktiva val kan ursäkta Mahmoud Ahmadinejad hans retorik eller ge rätt att uppträda i FN:s talarstol."

2010-06-22

Hjälpbehovet kommer alltid först

Victor Poke skriver i Dagen:
"Oron att hjälp enbart ges för att locka mottagarna till ett religiöst ställningstagande är inte baserad på fakta. Vi vädjar till Sida att revidera sina ståndpunkter beträffande det stöd som religiöst baserat hjälparbete ger till världen.

Frälsningsarmén välkomnar kommentarerna från Svenska missionsrådet gällande Sidas inställning till kristet biståndsarbete. Denna antireligiösa eller icke religiösa attityd står i kontrast till de flesta andra demokratiska länder som är glada över att kunna associera sig med de grupper som på ett professionellt sätt utövar biståndsarbete runt världen grundat på religiös övertygelse."

2010-06-19

Att drivas av evangeliet

Stefan Gustavsson skriver på SEA:s hemsida (Svenska Evangeliska Alliansen):
"Evangeliet – de goda nyheterna – adresserar rotproblemet, som är synden och människans bortvändhet från Gud, och erbjuder lösningen, som är upprättelse och nytt liv genom tron på Jesus Kristus.

Kristen tro är den minst moralistiska av alla livsåskådningar. Den säger att vi alla sitter i samma båt och ger oss ett perspektiv som innebär kontinuerlig självkritik, inte utskåpning av andra.

För den kristna församlingen är det nödvändigt att vara en profetisk röst i samhället. Vi kan inte tiga eller tona ner våra övertygelser om vad vi tror är Guds vilja, om vad som är Skaparens tanke med människans liv i dess olika delar. Vi måste våga tala om sant och falskt, om rätt och fel. Profeterna i Gamla testamentet gjorde så, liksom Jesus och apostlarna. Bibeln ger ingen öppning för postmodern relativism där sanning och rätt är en fråga om personlig smak och individuella val. MEN den profetiska rösten får inte vara driven av allmän konservatism eller en naiv tro på moralisk reform. Den måste vara driven av evangeliet, som underminerar var och en av oss i vår självtillit och samtidigt erbjuder alla verklig upprättelse."

2010-06-17

Nej till dispens från vigselbehörigheten

Kyrkans Tidning skriver:

"Den som är präst i Svenska kyrkan måste också i fortsättningen ha vigselbehörighet. Det tycks bli fallet sedan domkapitlet i Göteborg och Svenska kyrkan på nationell nivå tagit ställning i ett pilotfall.
Tre präster i Göteborgs stift har vänt sig till Kammarkollegiet med en begäran om att slippa sin vigselbehörighet. De hänvisar till förra årets ändring av äktenskapslag­stiftningen så att också par av samma kön numera kan ingå äktenskap.
– Synen på vad äktenskapet är har förändrats i både samhället och i kyrkan. Det finns inte längre någon anledning för mig att ha kvar vigseluppdraget, säger Tord Nordblom, komminister i Ytterby församling i Kungälv, och en av dem som ansökt om att få sitt förordnande som vigselförrättare återkallat."


Läs också i Dagen: Präster får inte slippa vigselbehörighet

2010-06-13

Kyrkosajter utan trosinnehåll

Från Kyrkans tidning. Krönika av Elisabet Sandberg:
"Tänk dig följande. Du är i 50-årsåldern och barnen har blivit så stora att de klarar sig bra själva. Du har börjat få egen tid till dina fritidsintressen, och till att fundera: Var det så här livet blev? Finns det inget mer?
En kväll sitter du vid datorn för att få lite ordning på tankarna och söker efter Svenska kyrkan på nätet. Du vill möta din hemkyrka och söker på församlingen i din stad, till exempel Svenska kyrkan i Växjö.
Den som gör precis så och skriver in de orter där det finns en domkyrkoförsamling finner inte mycket som har med Gud att göra. Inte heller finner den som vill stilla sin längtan efter en tro något matnyttigt."

”Humanister och Sverigedemokrater en fara för mångfalden”

Från Kyrkans Tidning:
"Sverigedemokraterna och Förbundet Humanisterna rör sig med samma förenklade retorik om religionens betydelse. På sikt utgör deras argumentation en samhällsfara.
Det hävdar prästen och etikforskaren Elisabeth Gerle i en kommande bok.
I sin bok Farlig förenkling visar Elisabeth Gerle hur Humanisterna framställer religionen som något förlegat, vidskepligt och irrationellt i motsats till framsteg och välfärd. Det svenska blir sekulärt, ja till och med antireligiöst."

Har vi en ny statsreligion i Sverige?

Stefan Gustavsson skriver på SEA:s hemsida (Svenska Evangliska Alliansen):
"RFSL har frihet att agitera för sin uppfattning och får bilda opinion - också på landets skolor – för sin övertygelse i sexualetiska frågor.  Är RFSL:s hållning den nya statsreligionen som alla måste följa och som det är straffbart att bryta mot? Självklart inte!
 Vi har ingen statsreligion i Sverige och därför har kristna, av olika kulörer och med olika uppfattningar, precis samma rätt att driva opinion som t ex RFSL. Staten ska inte bestämma vad som är rätt sätt att leva sexuellt och därför ska kristna organisationer, oavsett sexualetisk uppfattning, också ha rätt till stöd från staten på samma villkor som andra organisationer."

2010-06-10

Israels svåra dilemma

Jackie Jakubowski skriver i Kyrkans tidning:
"På en avgörande punkt skiljer sig Israel från alla andra länder i världen: endast den judiska statens rätt att finnas till ifrågasätts.
Så har det varit sedan 1948 då Israel utropade sin självständighet. Samma dag deklarerade generalsekreteraren i Arabförbundet Azzam Pasha: ”Vi planerar ett utrotningskrig och massakrer som kommer att gå till historien precis som de mongoliska massakrerna och korstågen.”
Det krig som Azzam Pasha förklarade för sju decennier sedan har aldrig avslutats. ”Detta krig handlar inte om territorium, återlämnande eller ockupation. Frågan gäller Israels existens”, skrev Tysklands tidigare utrikesminister i vänsterkoalitionen Joschka Fischer om det senaste Libanonkriget, men lika gällande för alla Israels krig."

Samuel Ljungblahd: "Jag har aldrig vänt kappan efter vinden"

Hemmets Vän skriver:  "Vem är du, Samuel?

– Jag är en god och glad norrlänning, uppvuxen i Umeå. Hela min familj är frälsningssoldater och jag började tidigt sjunga på kåren. På högstadiet hade vi bra musiklärare och de ordnade konserter, där jag fick sjunga. Det var på gymnasiet jag började med soul och gospel och jag upptäckte nog att min röst var lite extra. Jag har jobbat i Frälsningsarmén med ungdomar, men de senaste sex åren har jag sjungit på heltid. Tre cd-skivor har det också blivit."

2010-06-08

Pengarna eller ideologin?

Elisabeth Sandlund skriver i Dagen:
"Organisationer på ideologifks grund måste ha rätt att stå för sin hållning.
Fem religiösa ungdomsorganisationer, fyra kristna och en muslimsk, snabbutreds av statliga Ungdomsstyrelsen efter att radioprogrammet Kaliber i helgen "avslöjat" deras hållning till utlevd homosexualitet. Citattecknen förtjänar sina platser eftersom det inte rör sig om mycket till avslöjande. Det gäller inte någon förändrad uppfattning hos respektive organisation och det är knappast en nyhet var muslimer, ortodoxt kristna, pingstvänner och andra står i denna fråga.
Att påstå att det är diskriminerande att ett kristet eller muslimskt ungdomsförbund med hänvisning till respektive tro hävdar uppfattningen att sexualitet hör hemma mellan man och kvinna är befängt."

Läs också:
Unga kristna kan bli av med bidrag (Dagen)

2010-06-07

Låt oss be för ett Sverige i nöd

"Andliga nödtider har alltid i historien samlat de troende till bön. När 900-talets franska kyrka riskerade att bli förvärldsligad,  började en bönerörelse i klostret Cluny, som inom några århundraden hade reformerat och förändrat hela kyrkan.
När 1700-talets England höll på att supa och synda ihjäl sig, uppstod en böneväckelse genom bland andra bröderna Wesley.
Den andliga nöden i New York på 1850-talet skapade böneinitiativ, som förändrade den blivande storstaden. 1900-talets pentekostala och karismatiska nedslag var svar på troendes djupa bön efter utrustning och kraft.
Sverige befinner sig i ett sådant läge i dag. Den sociala nöden och utslagningen finns där. Den andliga tomheten och okunskapen finns där. Angreppen mot kyrka och kristen tro finns där. Och de troende finns där – och börjar be."

Läs mer i Dagen>>

Carl-Erik Sahlberg, direktor och ansvarig för Sverigebönen
Anders Arborelius, biskop, Katolska kyrkan
Kristina Frisk, överste, Frälsningsarmén
Stanley Sjöberg, pastor
Desta Haregot, pastor, eritreanska församlingen

"Europa behöver om-evangelisation"

Kyrkans Tidning skriver:
"Kristna sånger och psalmer från världens alla hörn blandades med inhemska säckpipor då missionskonferensen Edinburgh 2010 öppnades. 
I fem dagar ska 300 delegater från protestantiska, ortodoxa, katolska, anglikanska, evanglikala kyrkor och pingstkyrkor fira hundraårsminnet av världsmissionskonferensen som hölls i samma stad 1910.
Då samlades amerikanska och engelska missionärer för att "vinna världen för Kristus". Nu ska delegater, besökare och frivilligarbetare försöka formulera en modern vision för mission på Pollock Halls campus på Edinburghuniversitetet."

Lausannerörelsens ledare vill proklamera Kristus

Dagen skriver:
"2010 verkar vara de internationella kristna konferensernas år. I höst samlas Lausannerörelsen till sin tredje internationella konferens i Kapstaden, efter Lausanne 1974 och Manilla 1989. Lausannerörelsen ledare, Doug Birdsall, förklarar att Billy Graham, som kallade samman konferensen i Lausanne, beundrade den indiske biskopen Azariah, som spelade en betydande roll under Edinburgh-konferensen 1910.
- Så man kan säga att vi söker våra rötter, säger Birdsall. Lausannerörelsen tror på Jesus Kristus som världens frälsare, korsfäst, död, begraven och uppstånden, och vi väntar hans återkomst. Detta evangelium vill vi bära till alla människor."

Läs också
varje onsdag publicerar vi här på rupeba.se en av Lausannerörelsens femton "lärosater".
Läs också
på den engelska sidan på rupeba.se där vi publicerar artiklar som förbereder den stora Lausannkonferensen i Sydafrika i höst.

2010-06-06

Ett skepp kommer lastat med hat

Världen idag skriver:
"Projektet Ship to Gaza har aldrig handlat om att förse nödlidande med nödhjälp. I så fall hade de ansvariga för konvojen acccepterat de erbjudanden de fick om att transportera förnödenheterna landvägen, via Israel eller Egypten. Eller så hade Hamas åtminstone accepterat att ta emot hjälpen i efterskott. Så är nu inte alls fallet.
Det som hänt i efter­dyningarna av de tragiska dödsskjutningarna visar att hela idén med konvojen istället handlar om ett propagandajippo av stora mått, där syftet varit att vända opinionen mot Israel.
Den turkiska terroristorganisationen IHH som stod bakom och finansierade projektet har kontakter med al-Qaida. Att IHH lyckades provocera fram dödligt våld i samband med Israels kapning av konvojen, beskrivs av dem själva som en stor propagandaseger."

2010-06-04

”Aktivisternas motstånd kan knappast ha varit en spontan försvarsaktion”

DN:s utrikesreporter Per Jönsson blir intervjuad i Dagens Nyheter:
"Kan en del av deltagarna i konvojen ha haft ett annat syfte med resan än det de utgav sig för att ha?
– Att döma av uttalanden från den turkiska islamistorganisationen IHH, som var en huvudorganisatör av Frihetsflottan, var det en framgång att israeliska soldater använde övervåld som ledde till att många aktivister dödades och sårades. Det tyder på att deras egentliga syfte inte var att genomföra en fredlig ickevåldsaktion i humanitärt syfte, utan kanske snarare att åstadkomma något som fick Israel att framstå som näst intill omänskligt.
Vilken sida är mest trovärdig?
– Jag tror att den absoluta merparten av deltagarna i Frihetsflottan verkligen menade och menar allvar med att det skulle bli en solidaritetsaktion med Gazas palestinier präglad av ickevåld. Jag är inte alls säker på att IHH har haft samma agenda. Omfattningen av aktivisternas motstånd på "Mavi Marmara" var sådan att det knappast kan ha varit en spontan försvarsaktion utan snarare i någon mening förberedd aktion. Israel å sin sida har uppenbarligen allt intresse att framställa samtliga deltagare i Frihetsflottan som veritabla terroristkramare i Hamas lejd."

”Andliga nödtider har alltid fått troende att samlas till bön”

Dagen skriver:
"På nationaldagen kommer 80 kyrkor runt om i Sverige att samlas i bön.

Det började med en bönekedja, en uppmaning till bön varje tisdag klockan 21. Sedan växte tanken på ekumeniska samlingar fram. Förutom Carl-Erik Sahlberg ställde sig personer som katolske biskopen Anders Arborelius, frikyrkopastor Stanley Sjöberg och Kristina Frisk från Frälsningsarmén bakom uppropet.
- Det verkar vara en bönerörelse på gång. Sverigebönen har växt från två orter till 53 förra året, och nu är 80 platser registrerade fick jag höra för någon timma sedan, säger Sahlberg."

Humanitärt bistånd till Gazaremsan

Behövs humanitärt bistånd till Gaza, eller hade båtkonvojen helt andra avsikter? En god vän mailade denna redovisning från Israeliska ambassaden:
"Över en miljon ton humanitärt bistånd har kommer till Gaza från Israel under de senaste 18 månaderna vilket motsvarar nästan ett ton bistånd för varje man, kvinna och barn i Gaza. Förnödenheter för miljontals dollar fortsätter att flöda genom de israeliska humanitära korridorerna vilket resulterar i att det inte är någon brist på mat i Gaza.

Mat och förnödenheter skeppas från Israel till Gaza sex dagar i veckan. Varorna kommer genom biståndsorganisationer eller via Gazas privata sektor.

Stora kvantiteter av viktig mat, såsom babymat, vete, kött, mjölkprodukter och andra varor transporteras dagligen och varje vecka till Gaza. Gödsel som inte kan användas för att tillverka explosiva ämnen skeppas in till Gazaremsan regelbundet, liksom potatisväxter, äggprodukter, bin och utrustning till blomindustrin.

Under 2009 bara kom 738 000 ton mat och förnödenheter till Gaza. Bilder i lokal press visar fulla marknader med frukt, grönsaker, ost, kryddor, bröd och kött tillräckligt för 1.4 miljoner Gaza-bor.

Under en typisk vecka koordinerar IDF, Israels Försvarsstyrkor, överförandet av hundratals lastbilar som innehåller 15 000 ton förnödenheter. Under veckan som började 18 maj, 2010, kom mer än 100 lastbilar med djurfoder. 65 lastbilar frukt och grönsaker; 22 lastbilar socker, ca 27 lastbilar kött, kyckling och fisk och 40 lastbilar med mjölkprodukter. Inför helger ökar Israel transporterna.  Under Ramadan och Eid al-Adha, skeppade Israel in 11 000 boskapsdjur till Gazaremsan.

Medicinsk hjälp

Ingen palestinier nekas medicinsk vård i Israel. Om Hamas-regimen inte tillåter medicinsk vård i Israel, kan den israeliska regeringen inte göra något för att hjälpa patienten. Israel vill förenkla för alla som behöver medicinsk vård från Gaza såvida inte patienten är en känd terrorist eller liknande.

Israel upprätthåller en korridor för att överföra medicinska patienter ut ur Gaza och omkring 200 medicinsk personal går genom övergångarna varje månad. Israel hjälper också till att koordinera transfer av jordanska läkare till Gaza.

Under 2009 lämnade 10 544 patienter och deras följeslagare Gazaremsan för att få medicinsk vård i Israel. Dessutom utfördes 382 akuta evakueringar från Gaza för medicinskt ändamål.

Hadassah Medical Organisation i Jerusalem donerar medicin värt $3 miljoner årligen för vård av palestinier i Israel. Efter utbrottet av svininfluensan, vårdade tre israeliska sjukhus fall från Gazaremsan och 44.500 injektioner skickades till Gazaremsan.

Sedan 2005 har palestinierna utnyttjat medicinska arrangemang mer än 25 gånger för att utföra terrorattacker.

Medicinsk utrustning

Under 2009, fördes 4 883 ton medicinsk utrustning och mediciner in.

Under det första kvartalet 2010, skeppade Israel 152 lastbilar med medicinsk utrustning till Gaza. Under en typisk vecka (maj, 2010) kom 37 lastbilar med hygienartiklar till Gaza landsvägen. Dessutom skeppades en CAT scan-apparat nyligen till Gaza.

Under 2009, koordinerade Israel transfer av medicinsk utrustning för rörelsehindrade; rullstolar, kryckor och första-hjälpen-kits. Annan utrustning som skeppades till Gaza omfattar hjärtmonitorer, babymatnings-apparater, tandläkarutrustning, medicinska böcker, ambulansutrustning, proteser och sängar för nyfödda.

Byggnadsmaterial

Övervakad import av lastbilar med cement, järn och byggnadsmaterial såsom trä och fönster skickas regelbundet i koordinerat med internationella parter. Under det första kvartalet 2010, transporterades 23 ton järn och 25 ton cement till Gazaremsan.

Den 13 maj 2010, tillät Israel ungefär 39 ton byggnadsmaterial till Gaza för att bygga upp skadade sjukhus. Byggnadsmaterialet för al Quds-sjukhuset skeppades med fransk garanti för att byggnadsmaterialet skulle användas för att bygga upp sjukhuset igen och inte hamnade i Hamas händer för att användas för att göra höljen till raketer.

Den 24 maj 2010 öppnade Israel Keren Shalom-övergången så att 97 lastbilar med varor, inkluderande 6 lastbilar med 250 ton cement och en lastbil med 5 ton järn kunde anlända till Gaza.

Elektricitet

Enligt en FN-rapport från maj 2010, kommer 120 megawatt (över 70 %) av Gazaremsans elektricitet från det israeliska elnätet medan 17 MW kommer från Egypten och 30 MW produceras i Gaza citys kraftstation.

Under 2009 transporterade Israel 41 lastbilar med utrustning för upprustning av Gazas elnät.

Israel underlättar transport av bränsle över gränsen och vidhåller att bristen på köksgas beror på att Hamas överför denna gas till andra ställen för andra ändamål. Över 133 miljoner bränsle kom till Gaza från Israel under de senaste 18 månaderna.

Avlopp

Under det första kvartalet 2010, koordinerade FN och Israel transporten av utrustning för UNWRA för att uppgradera avloppssystemspumparna. Under 2009 kom 127 lastbilar med över 3.000 ton hypoklorit till Gazaremsan för att rena vattnen. Dessutom kom utrustning i 48 lastbilar för att förbättra sanitetsinfrastrukturen vilket ledde till en minskning av Beit Lahyas avloppsvattensninvå.

Ekonomi

USA, Israel, Kanada och EU har frusit Hamas regerings fonder sedan 2006 eftersom Hamas är klassad som terrororganisation. Israel har vidtagit åtgärder för att stödja handeln, banksystemet och den existerande finansmarknaden på Gazaremsan.

Gaza-borna producerar mycket av sin egen mat vilken omfattar oliver, citrus, grönsaker, Halal-kött och mjölkprodukter. Den huvudsakliga exporten från Gaza är snittblommor och citrus och handelspartnern är Israel, Egypten och Västbanken. Under 2009 exporterades 7.5 miljoner ton blommor och 54 ton jordgubbar från Gaza med Israels hjälp.

Under 2009 skickades 1.1 miljard shekel (omkring $250 miljoner) till Gazaremsan som ett led i de pågående aktiviteterna genom de internationella organisationerna och för att betala löner för den Palestinska Myndighetens anställda. 40 miljoner förstörda sedlar byttes mot nya sedlar och på begäran av den Palestinska Myndighetens fond transfererades 282,5 miljoner shekel från banker i Gaza till israeliska banker.

Evelyn Gottlieb
Informations- & PR-avd./Information & PR Dept.

ISRAELS AMBASSAD - EMBASSY OF ISRAEL"

2010-06-03

"Israel har rätt att intervenera på internationellt vatten"

SvD skriver: "I den folkrättsliga diskussionen om Israels agerande har det lyfts fram att fredens folkrätt gäller. Men det mesta talar överväldigande för att krigstillstånd råder mellan Gaza och Israel, vilket gör att Israel har rätt att intervenera på internationellt vatten, skriver folkrättsprofessorn Göran Lysén."

2010-06-02

Stefan Swärd om Israelkrisen

Stefan Swärd kommenterar Israelkrisen på sin blogg:
"Och vad ska man tycka om Israels agerande i Gaza? När man sitter och tycker hemma i sin fåtölj, så förundras man ibland över att Israel inte mer väger in PR-strategiska överväganden i sin militära ledning. Jag kan inte begripa vad man har vunnit militärt med sitt agerande i detta fall.
Samtidigt förundras man över ensididigheten och perspektivlösheten i debatten om Israel. Jag tycker att det är både hyckleri och dubbelmoral hos västvärldens ledare kring denna fråga. Samtliga västvärldens länder anser sig ha rätt att mycket strikt värna om sitt försvar och att ha enorma resurser för att skydda sina länder och invånare mot militära angrepp och hot mot ländernas medborgare. Det är dessutom ganska enkelt, som i Sveriges fall, eftersom vi inte är utsatta för några militära hot, och har inte varit det under många år. Israel är utsatt för hot och attacker ständigt, som är ljusår från vad de trygga och välmående västländerna lever med. Jag är övertygad om att om Sverige, eller Norge, eller England eller vilket land som helst i väst, utsattes för liknande hot, så skulle det krävas militära insatser, mobilisering, försvar, för att skydda de egna medborgarna. Tydligen har inte Israel den rätten."

Olika versioner om sanningen

Det kom ett mail från "Intercessors for Israel" som ger en helt annan bild av bakgrunden och händelseförloppet om båtkonvojen till Gaza:
Nationernas reaktion, efter att Israel igår stoppade Gazaarmadan, blev som förväntad. Generell fördömelse och anklagelser som oproportionerligt våld. Det faktum att soldaterna firades ner till fartygsdäcket huvudsakligen beväpnade med icke dödande paintballgevär och att de omedelbart attackerades av en mobb som hade för avsikt att döda dem, har inte betytt något för den stora majoriteten av nationer.

Det finns åtminstone tre olika skeenden som denna operation har satt igång.
  1. Sanningen om vad som hände, varför det hände och dess juridiska rättfärdigande.
  2. Nationernas reaktion oavsett fakta, sanning och hur de själva skulle agera under motsvarande omständigheter.
  3. Den israeliska regeringens reaktion - åtminstone ytterligare ett fartyg är på väg.
Vad hände, varför och juridiskt rättfärdigande:
Israels Utrikesdepartement (MFA), Försvarsdepartementet (DM) och premiärministerns kontor (PMO) har alla gett en tydlig och koncis sammanfattning av situationen. Jag citerar från deras rapporter:

Israel rättfärdiggörs under internationell lag i sitt agerande mot armadan. Det råder väpnad konflikt mellan Israel och Hamasregimen som kontrollerar Gaza. Hamas har avfyrat 10000 raketer mot israeliska civila. För närvarande smugglar man vapen och militära förnödenheter in i Gaza, landvägen och till sjöss, i avsikt att förstärka sina befästningar och fortsätta sina attacker.

Med stöd av internationell lag har Israel rätt att försvara sin civila befolkning mot Hamas attacker. Därför har man vidtagit försvarsåtgärder, vilket inbegriper en sjöblockad för att hindra Hamas återbeväpning. Israel kan inte tillåta en öppen sjöväg till Gaza, en väg som skulle göra möjligt att fritt skeppa in vapen och terrorister till Remsan. (MFA)

San Remo Manuel on International Law Applicable to Armed Conflicts as Sea, 12 June 1994 (ung: Tillämpning av Internationell Lag vid Väpnad Konflikt till Sjöss, San Remo, 12 juni 1994.) www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/7694fe2016f347e1c125641f002d49ce

AVSNITT V: NEUTRALT HANDELSFARTYG OCH CIVILT FLYGPLAN
Neutrala handelsfartyg
67. Handelsfartyg under neutral stats flagga får inte attackeras såvida de inte:
(a) på rimlig grund kan antas bära smuggelgods eller bryta blockad, och efter förvarning avsiktligt och tydligt vägrar att stoppa, eller avsiktligt och tydligt vägrar visitation, genomsökning eller uppbringning;
(b) inlåter sig i krigföring på fiendens vägnar;
(c) agerar som hjälptrupper åt fiendens väpnade styrkor;
(d) ingår i eller assisterar fiendens underrättelsesystem;
(e) seglar i konvoj med fiendens krigsfartyg eller under militära flyg; eller
(f) på annat sätt bidrar effektivt till fiendens militära operation, till exempel genom att transportera militärt material, och det inte är sannolikt möjligt för den attackerande styrkan att först försätta passagerare och besättning i säkerhet.
Såvida inte omständigheter inte tillåter, ska de varnas, så att de kan lägga om kursen, lasta av eller vidta andra försiktighetsåtgärder."

2010-06-01

Skeppen till Gaza

Ulf Ekman skriver i sin blogg:
"Hur skulle någon kunna tro att det skulle gå att skicka sex fartyg till Gaza med 700 aktivister och bryta sig igenom en blockad utan att det skulle få mycket allvarliga konsekvenser. Blockaden finns där, vad man än tycker om den, och det är utomordentligt dumdristigt och publicitetslystet att ta sådana risker. Det hjälper inte folket i Gaza utan spelar bara terroristorganisationen Hamas i händerna. Att de en enda gång blev demokratiskt valda betyder inte mycket när de, så fort de kom till makten avskaffade demokratin och har våldfört sig på sitt eget folk och vägra sluta föra krig emot Israel. En nation de lovat att utplåna och ständigt beskjuter med raketer."

2010-05-31

Afghanistan anklagar norsk hjälporganisation för att missionera

Dagen skriver:
"Afghanska myndigheter anklagar norska Kirkens Nödhjälp för att missionera för kristendom - ett brott som kan ge dödsstraff."

2010-05-30

Storm efter flyttad skolavslutning

Från Dalarnas Tidningar:   "En folkstorm har blossat upp i Transtrand och Sälen. Och anledningen är att den lokala styrelsen vid Sälens skola och rektorn vid skolan Inga-Maj Fjällborg har beslutat att flytta skolavslutningen för eleverna vid Sälens skola till Olnispagården i Sälen. Och därmed bryts ett tvåhundraårigt samarbete mellan kyrkan och skolan där allt kyrkan varit den naturliga platsen för skolavslutningarna.
En som gått till mycket hård attack mot att skolavslutningarna flyttas från kyrkan till Olnispagården är kyrkoherden i Lima- Transtrands församling Arne Söderbäck.- Här bryter man en tvåhundraårig tradition som funnits i bygden. Det är många som reagerat kraftigt mot detta och det här är inte bara skolan det gället utan hela bygden säger kyrkoherde Arne Söderbäck som är mycket kritisk hur skolan hanterat den här frågan och i synnerhet hur rektorn Inga-Maj Fjällborg uppträtt.
- Jag har försökt att få kontakt och när jag fick det via mejl fick jag svaret att hon sköter skolan och jag skall ägna mig åt att sköta kyrkan säger Arne Söderbäck som är mycket upprörd hur man hanterat frågan om skolavslutningarna."

2010-05-29

Åklagaren överklagar domen

Från Jönköpingsnytt (SvT) 
"Även åklagaren överklagar domen mot en förskolelärare vid Frälsningsarméns förskola i Jönköping. 
Åklagaren anser att hovrätten bör döma ut ett väsentligt längre straff än de två års fängelse som tingsrätten dömde ut."

2010-05-28

Kunglig eller kyrklig tradition?

Siewert Öholm skriver i Världen idag:
"Jag blir instinktivt misstänksam när ärkebiskop Anders Wejryd och blivande prästen (biskopskandidaten?) Helle Klein talar med starka brösttoner om vad som är både andligt, kulturellt och genusmässigt rätt när det gäller hur kronprinsessan ska färdas fram till altaret den 19 juni.
I Wejryds fall blir jag närmast generad. För mig har han noll trovärdighet som försvarare av såväl andlig tradition som bibelsyn när det gäller framtida vigslar i Svenska kyrkan. Hade han visat ens bråkdelen av det engagemang, andliga ansvar och traditionsförsvar som han nu hastigt plockar fram, också under debatten om samkönade äktenskap, skulle det varit hedrande för honom.
Helle Klein är som vanligt osäker på vem hon är, radikalfeminist, socialist, präst eller biskopskandidat. Det gäller ju att positionera sig i god tid och ha rätt vänner. I sin ”linje­ledare” om bröllopet i Aftonbladet den 18 maj kräver hon att ärkebiskopen ska säga nej till att kungen ska ”överlämna” kronprinsessan till sin blivande make. Hon påstår (felaktigt) att det skulle ”vara ett brott” mot Svenska kyrkans vigselordning. Men mest vädrar hon ett allmänt USA-förakt och försöker göra hela frågan till en överklassfråga med Hollywoodförebilder."

2010-05-27

Pastor Jansson

Personal från Frälsningsarmén med familjer förbereder flykt på Jamaica

De våldsamma sammandrabbningarna mellan kriminella gäng och militärpolisen i Kingston, Jamaica får konsekvenser för Frälsningsarmén på ön. Officersskolan i Kingston ligger endast ett par kvarter från centrum där våldsamheterna pågår.


Beskjutning genom fönstren där flera barn finns
Byggnaden har utsatts för beskjutning genom fönstren och har flera skottskador. Kadetterna och personalen på skolan väntar nu på att kunna bli evakuerade. Flera barn finns i byggnaden. Polisen har ännu inte bedömt det tillräckligt säkert för dem att lämna skolbyggnaden.

Från Frälsningsarmén hemsida>>

50-öringar till socialt projekt

Från nt.se:
"Frälsningsarmén samlar in 50-öringar. Pengarna från insamlingen är öronmärkta för invånarna i Finspång.
 - Vi hoppas att insamlingen, Vi gillar 50-öringar, ska ge medel för att starta ett socialt projekt. Vilken slags inriktning det handlar om kommer förhoppningsvis att bli klart under hösten, säger Sofia Wastesson, kårledare.
 På närmare 100 orter i landet håller just nu Frälsningsarmén på att samla in 50-öringar för att använda i sin verksamhet för dem som har det svårt i samhället."

2010-05-26

Kronprinsessan Viktorias bröllop

Ulf Ekman skriver i sin blogg:
Man kan nästan tro att jämställdhet har blivit svenskens nya religion och något som allt skall prövas igenom, ständigt, hela tiden. När nu Viktoria, märk väl att det faktiskt är hon, väljer att låta sin pappa föra fram henne till altaret så förfasar sig media och samhällets jämställdhetsövervakare. Ve den som inte inrättar sig i ledet!

Vem tror att kronprinsessan Viktoria är ett viljelöst paket som förflyttas från man till man? Inte många! Ja, men så gör vi ju inte i Sverige! Inte så ofta kanske men det förekommer allt och vi äter faktiskt pizza och kebab nu för tiden också och ser på utländsk TV. Fast det förskräckligaste är ju att detta skulle kunna vara en amerikansk sed, för något värre än Amerika kan vi väl inte hitta på att skrämma svenskar med?

Nu har Viktoria valt, låt henne var ifred och ge henne och Daniel ett härligt bröllop, fritt från alla smått hysteriska åsikter om allt! Att det sedan faktiskt ligger något bibliskt i detta, utan att föra det för långt, har väl knappast kommit fram i debatten. Nämligen att Bruden, Kristi Kropp, förs fram till Brudgummen, Sonen, som hämtar henne. I detta assisterar väl både Fadern och Anden?

2010-05-25

Frihet till - eller frihet från - religion

Stefan Attefalla skriver i Dagen:
"När religionen tar steget ut i det offentliga och blir ett kollektivt uttryck beskrivs det helt plötsligt som ett hot mot ett modernt samhälle.
Vårt samhälle bygger på värderingar som har tusenåriga traditioner. Den viktigaste bäraren av dessa värderingar är kristendomen. Ett självklart påstående som ändå är kontroversiellt att hävda i dagens Sverige.
Men relationen mellan staten och religionen har skiftat. Religionen har ibland setts som en alternativ auktoritet till staten och därmed blivit ett hot, vilket många gånger lett till förföljelse. Men en alternativ strategi har också varit att skapa en statsreligion som människor automatiskt tillskrivits och från vilka små avvikelser har tolererats. Därmed har religionen förminskats till ett maktmedel. I Sverige användes Svenska kyrkan många gånger som statens förlängda arm. Partipolitiseringen av Svenska kyrkan är en rest från det synsättet.
Ett annat mer sentida sätt att motarbeta religionen har varit att tala illa och aktivt motarbeta den. Eller förminska den. Exempelvis talar i dag många samhällsaktörer om religion som något acceptabelt eller rentav bra, så länge det sker i det privata. Men när religionen tar steget ut i det offentliga och blir ett kollektivt uttryck beskrivs det helt plötsligt som ett hot mot ett modernt samhälle. Det är inte ovanligt att vi i dag hittar detta förhållningssätt i etablerade riksdagspartier, både på höger- och vänsterflanken."